Vedtægter for Humlebæk Gymnastik- og Parkourforening af 1937

§1 Navn og formål
1. Foreningens navn er ”Humlebæk Gymnastik– og Parkourforening”
2. Foreningen er stiftet d. 27/8-1937
3. Foreningen holder til i Fredensborg Kommune, Humlebæk by
4. Foreningens formål er, på et hyggeligt og professionelt grundlag at tilbyde alle borgere i Fredensborg Kommune et fællesskab via gode oplevelser indenfor gymnastik, dans, fitness og parkour. Vi vil virke for at unge får mulighed for at prøve kræfter med gymnastikkens udfordringer både uddannelses- og ledelsesmæssigt samt socialt.

§2 Medlemmer og medlemskaber
1. Foreningen er medlem af DGI (Dansk Gymnastik og Idrætsforbund)
2. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer i alle aldersklasser
3. Foreningen kan på ekstraordinær generalforsamling ekskludere et medlem, der modarbejder foreningen. Til eksklusion kræves 2/3 af de afgivne stemmer
4. Ekskluderede medlemmer har mulighed for at gøre indsigelse på generalforsamlingen.
 
§3 Børneattest
1. Det er kassererens rolle at kontakte Rigspolitiet således, at alle instruktører, hjælpetrænere, hjælpetrænerføl og bestyrelsesmedlemmer over 15 år får tilsendt mail i sin E-boks med henblik på udfyldelse af børneattest. Bestyrelsen skal bistå kassereren med dette.
 
§4 Holdstørrelse
1. Foreningens bestyrelse skal under hensyntagen til en rimelig deltagelse pr. hold gøre programmet så varieret som muligt således, at der så vidt muligt skabes udfordringer for alle niveauer
2. Bestyrelsen har ret til at nedlægge hold og henvise deltagere til andre hold. Dog skal instruktøren og holdet varsles og have en måned til at skaffe ekstra medlemmer.
 
§5 Kontingent
1. For de aktive medlemmer fastsætter bestyrelsen kontingentet således, at der er dækning for lønninger og andre løbende udgifter samt et mindre overskud
2. Særlig udgiftskrævende aktiviteter skal opføres specielt på regnskab og budget og godkendes på generalforsamlingen
3. For passive medlemmer fastsætter bestyrelsen kontingentet således, at der er et rimeligt bidrag til foreningens løbende udgifter
4. Kontingentet betales på en af bestyrelsen fastsat måde
5. Indmeldelse er bindende indtil skriftlig udmeldelse via e-mail foreligger
6. Genindmeldelse kan kun finde sted såfremt restance er indbetalt
7. Indmeldelse i foreningen sker – med mindre bestyrelsen bestemmer noget andet – hvert år i august måned for den følgende sæson
8. Sæsonen starter Medio august og slutter efter bestyrelsens bestemmelse almindeligvis i juni året efter, således at sæsonen følger skoleåret
9. Indmeldelse er med hensyn til betalingen af kontingent bindende for hele sæsonen medmindre udmeldelse i løbet af sæsonen sker pga. alvorlig sygdom/skade. Bestyrelsen kan udbede lægeerklæring hvis det findes nødvendigt
10. Der tilbydes tre prøvegange. Ved afmeldelse inden 4. træningsgang tilbagebetales kontingentet
11. Ved frameldelse fra hold gives kontingent ikke retur. Dog kan det indbetalte kontingent benyttes på andet hold i indeværende sæson.
 
§6 Bestyrelsen
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, heraf én repræsentant for instruktører og hjælpetrænere
2. Bestyrelsen ansætter en kasserer til en passende løn
3. Suppleanter må deltage i alle møder, men er kun stemmeberettigede såfremt bestyrelsen ikke er fuldtallig
4. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold
5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen
a. Formand kan afgå i ulige år – Næstformand kan afgå i lige år. Dette for at sikre stabilitet i bestyrelsen og sikre konsistens i foreningens videre arbejde
b. Bestyrelsesmedlemmer er ligeledes fordelt på valg i ulige og lige år således, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer kan udskiftes samme år
6. Bestyrelsen konstituerer sig selv
7. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen
8. Valg finder sted på generalforsamlingen af de fremmødte medlemmer
9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
10. Bestyrelsen skal føre referat over alle vedtagne beslutninger
11. Referat godkendes / rettes af bestyrelsen på efterfølgende møde og godkendelse / rettelse modtages i efterfølgende referat
12. Bestyrelsen indkaldes, når formanden finder det fornødent og skal indkaldes, når to bestyrelsesmedlemmer ønsker det
13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er til stede
14. Ved budget samt økonomiske beslutninger udover budget skal alle bestyrelsesmedlemmer afgive stemmer mundtligt eller skriftligt. Udgifter udover budget må ikke overstige foreningens formue
15. Bestyrelsens beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende
16. Stående udvalg: Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter ansvarsområderne og kan være repræsenteret i udvalgene.

§7 Regnskab
1. Regnskabsåret følger kalenderåret
2. Regnskabet skal være færdigt og revideret inden den ordinære generalforsamling
a. Foreningens regnskab revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer
3. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det
4. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til medlemmer af bestyrelsen.
 
§8 Ordinær generalforsamling
1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, foreningens øverste myndighed i alle anliggender
2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året senest ved udgangen af juni måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne samt annonceres i lokalavisen senest 14 dage før afholdelse, desuden annonceres med opslag på foreningens hjemmeside
3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 10 dage før generalforsamlingen
4. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende:
a. Valg af dirigent (medlem udenfor bestyrelsen)
b. Valg af stemmetællere
c. Valg af referent
d. Formanden aflægger beretning
e. Kassereren fremlægger regnskab samt næste års budget til godkendelse
f. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer
h. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
i. Valg af repræsentant for instruktør og hjælpetrænere
j. Valg af 2 revisorer
k. Valg af 2 revisorsuppleanter
l. Eventuelt
5. Afstemninger på generalforsamlingen sker skriftligt, medmindre dirigenten med forsamlingens billigelse anser det for unødvendigt
6. Stemmeberettigede er alle medlemmer – såvel aktive som passive – der er fyldt 16 år på tidspunktet for generalforsamlingen, og som ikke er i restance med kontingent
7. Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse love
8. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende
9. Referenten skal føre referat over alle på generalforsamlingens vedtagne beslutninger
10. Referatet fra generalforsamlingen skal godkendes af dirigent og på GF siddende formand senest 14 dage efter generalforsamlingen.
 
§9 Ekstraordinær generalforsamling
1. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det fornødent, og skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 1/6 af stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af emne for behandling
2. Ekstraordinær generalforsamling følger samme regler som de ordinære.
 
§10 Tegning og hæftelse
1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden/næstformanden og af kasserer i foreningen, eller en af disse i foreningen, med to andre bestyrelsesmedlemmer
2. Formanden kan alene tegne foreningen i alle sædvanlige mindre sager
3. Formanden, kassereren samt bestyrelsesmedlemmer indenfor det relevante økonomiudvalg kan alene tegne foreningen i løbende økonomiske sager indenfor budgetramme dog maksimum kr. 5.000,00.
4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse
5. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue
6. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån på kr. 50.000,- eller derover kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

§11 Lov- og vedtægtsændringer samt ophør
1. Lov- og vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen
2. Ophør kan ske ved vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt specielt til dette formål, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når 2/3 af de afgivne stemmer er for ophør
3. Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, som på dagsordenen har foreningens ophør
4. Ved ophør tilfalder foreningens likvide midler Fredensborg Kommune med klausul om, at midlerne skal fordeles snarest efter til idrætsforeningerne i Humlebæk med analogt eller samme formål som nærværende forening
5. Ved stemmelighed under afstemningen er formandens stemme afgørende.
 
I bestyrelsen:
Formand: Julie Tanderup
Næstformand: Ida Overgaard Ingeholm
Bestyrelsesmedlemmer: Katrin Snorrason, Tobias Have

Seneste nyheder