Senest opdateret: Oktober 2020

Vedtægter for Humlebæk Gymnastik- og Parkourforening af 1937

 §1 Navn og formål

1.   Foreningens navn er ”Humlebæk Gymnastik– og Parkourforening”

2.   Foreningen er stiftet d. 27/8-1937

3.   Foreningen holder til i Fredensborg Kommune, Humlebæk by

4.   Foreningens formål er, på et hyggeligt og professionelt grundlag at tilbyde alle borgere i Fredensborg Kommune et fællesskab via gode oplevelser indenfor motorik, bevægelse, gymnastik, dans, fitness og parkour.

 

§2 Medlemmer og medlemskaber

1.   Foreningen er medlem af DGI (Dansk Gymnastik og Idrætsforbund) og Gym-Danmark

2.   Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer i alle aldre

3.   Foreningen kan på ekstraordinær generalforsamling ekskludere et medlem, der modarbejder foreningen. Til eksklusion kræves 2/3 af de afgivne stemmer

4.   Ekskluderede medlemmer har mulighed for at gøre indsigelse på generalforsamlingen og/eller ekstraordinær generalforsamling.

 

§3 Børneattest

1.  Det er administratorens rolle at kontakte Rigspolitiet således, at alle instruktører, hjælpetrænere, førsteårshjælpere og bestyrelsesmedlemmer samt øvrigt ansatte af foreningen over 15 år får tilsendt mail i sin E-boks med henblik på udfyldelse af børneattest. Bestyrelsen skal bistå administratoren med dette.

 

§4 Holdstørrelse

1.   Foreningens bestyrelse skal under hensyntagen til en rimelig deltagelse pr. hold gøre programmet så varieret som muligt således, at der så vidt muligt skabes udfordringer for alle niveauer.

2.   Bestyrelsen har ret til at nedlægge hold og henvise deltagere til andre hold. Dog skal instruktøren og holdet varsles og have en måned til at skaffe ekstra medlemmer.

3.   Bestyrelsen har ret til, af hensyn til økonomien, at ændre antallet af instruktører, hjælpetrænere og førsteårshjælpere med samme varsling som ovenfor.

 

§5 Kontingent

1.   Bestyrelsen fastsætter kontingentet for de aktive medlemmer ud fra forventet antal tilmeldte.

2.   Indtægterne for holdet skal dække lønninger og andre løbende udgifter.

3.   Bestyrelsen kan ca. 5 uger inde i sæsonen tage stilling til om et hold kan løbe rundt på baggrund af antallet af tilmeldte. Nogle hold kan af bestyrelsen blive tilladt at køre med underskud såfremt det samlede budget løber rundt.

4.   Særlig udgiftskrævende aktiviteter skal opføres specielt på regnskab og budget og godkendes på generalforsamlingen.

5.   Kontingentet betales via det til enhver tid gældende betalingsmodul.  

6.   Indmeldelse er bindende indtil skriftlig udmeldelse via e-mail foreligger.

7.   Genindmeldelse kan kun finde sted såfremt restance er indbetalt.

8.   Der åbnes for tilmelding til kommende sæson senest primo august.

9.   Sæsonen starter i august og slutter efter bestyrelsens bestemmelse almindeligvis i juni året efter.

10.  Indmeldelse er med hensyn til betalingen af kontingent bindende for hele sæsonen, medmindre udmeldelse i løbet af sæsonen sker pga. alvorlig sygdom/skade. Bestyrelsen kan udbede lægeerklæring hvis det findes nødvendigt.

     11.    Der tilbydes tre prøvegange. Ved afmeldelse inden 4. træningsgang tilbagebetales kontingentet.

12.    Ved frameldelse fra hold gives kontingent ikke retur. Dog kan det indbetalte kontingent benyttes på andet hold indeværende sæson.

a.    Yderligere kan der ved flertal i bestyrelsen gives dispensation for udmelding midt i sæson af andre årsager med deraf følgende tilbagebetaling af kontingent.

 

§6 Bestyrelsen

1.   Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer, heraf; én formand, én repræsentant for instruktører og hjælpetrænere, og én næstformand. Der er ikke en øvre grænse for antallet af medlemmer i bestyrelsen.

2.  Bestyrelsen kan vælge af besætte flere roller under ansættelsesvilkår, herunder; kasserer, regnskabsansvarlig, administrator, webmaster, sekretær m.fl., til en passende løn.

3.   Bestyrelsen fastsætter ansættelsens opgaver og varighed. Ansatte af foreningen kan vælge at være medlemmer afbestyrelsen.

4.  Stemmeret tilfalder alle medlemmer af bestyrelsen under følgende vilkår:

                 a. Medlemmer der er ansat af bestyrelsen har generelt ikke stemmeret i sager der vedrører deres løn eller stilling.

                 b. Regnskabsansvarlige eller kassereren har ikke stemmeret.

                    c. Medlemmer der er ægtefælde eller samboende til den regnskabsansvarlige eller kassereren har ikke stemmeret i sager af økonomisk betydning for                   foreningen.

                 e. Øvrige medlemmer har fuld stemmeret i alle sager.

                 d. Suppleanter har stemmeret når bestyrelsen ikke er fuldtallig

     5.  Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold.

                    a. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg (bestående af en eller flere personer) uden for bestyrelsen til varetagelse af løbende eller enkeltstående                opgaver. Bestyrelsen fastsætter ansvarsområderne og kan være repræsenteret i udvalgene.

      6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen:

a. Formand kan afgå i ulige år og næstformand kan afgå i lige år. Dette for at sikre stabilitet i bestyrelsen og sikre konsistens i foreningens videre arbejde.

b. Bestyrelsesmedlemmer er ligeledes fordelt på valg i ulige og lige år således, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer kan udskiftes samme år. Det skal fremgå af dagsorden og referat fra generalforsamlingen hvornår et medlem af bestyrelsen er til trådt.

7.   Bestyrelsen konstituerer sig selv.

8.   Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

9.   Valg finder sted på generalforsamlingen af de fremmødte medlemmer.

     10. Det er muligt at opstille til bestyrelsen "in absentia", hvis den siddende bestyrelse er varslet på forhånd.  

     11. Bestyrelsen har til enhver tid mulighed for at supplere bestyrelsen med nye medlemmer, disse vil blive formelle medlemmer til næste generalforsamling

     12. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

     13. Bestyrelsen skal føre referat over alle vedtagne beslutninger.

14.  Referat godkendes / rettes af bestyrelsen på efterfølgende møde og godkendelse / rettelse modtages i efterfølgende referat.

15.   Bestyrelsen indkaldes, når formanden finder det fornødent og skal indkaldes, når to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

16.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er til stede.

17.  Ved budget samt økonomiske beslutninger udover budget skal alle bestyrelsesmedlemmer afgive stemmer mundtligt   eller skriftligt. Udgifter udover budget må ikke overstige foreningens samlede formue. Dog kan der på   generalforsamlingen fremlægges forslag fra bestyrelsen om budgetteret underskud for det kommende budgetår med   deraf følgende max. 15% nedskrivning af den samlede formue. Større investeringer kan dog vedtages ved flertal ved   generalforsamlingen.

18. Bestyrelsens beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

 

§7 Regnskab

1.   Regnskabsåret følger kalenderåret.

2.   Regnskabet skal være færdigt og revideret inden den ordinære generalforsamling.

a.    Foreningens regnskab revideres af den/de af generalforsamlingen valgte revisor(er).

3.   Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren/bestyrelsen ønsker det.

4.   Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til medlemmer af bestyrelsen.

 

§8 Ordinær generalforsamling

1.   Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

2.   Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året senest ved udgangen af april måned. Denne indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne samt annonceres på foreningens hjemmeside og Facebook-side senest 14 dage før afholdelse.

3.   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 10 dage før generalforsamlingen.

4.   Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende:

a.    Valg af dirigent (medlem udenfor bestyrelsen)

b.    Valg af stemmetællere

c.    Valg af referent

d.   Formanden aflægger beretning

e.  Den regnskabsansvarlige eller kassereren fremlægger årets regnskab til godkendelse

             f.  Den regnskabsansvarlige eller kassereren fremlægger næste års budget til godkendelse.    

              g. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

h.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

i.   Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter

j.     Valg af repræsentant for instruktør og hjælpetrænere

k.     Valg af op til 2 revisorer

l.    Valg af op til 2 revisorsuppleanter

m.     Eventuelt

5.   Afstemninger på generalforsamlingen sker skriftligt, medmindre dirigenten med forsamlingens billigelse anser det for unødvendigt.

6.   Stemmeberettigede er alle medlemmer, der er fyldt 16 år på tidspunktet for generalforsamlingen, og som ikke er i restance med kontingent. Forældre til børn under 16 år er stemmeberettiget i kraft af deres børns medlemskab med en stemme pr. medlem. Forældre til medlemmer over 16 år, hvor medlemmet selv ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen, kan modtage fuldmagt til at stemme på medlemmets vegne.

7.   Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse love.

8.   Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9.   Referenten skal føre referat over alle på generalforsamlingens vedtagne beslutninger.

10.  Referatet fra generalforsamlingen skal godkendes af dirigent og den på generalforsamlingen siddende formand senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling

1.   Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det fornødent, og skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 1/6 af stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af emne for behandling.

2.   Ekstraordinær generalforsamling følger samme regler som de ordinære.

 

§10 Tegning og hæftelse

1.   Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden/næstformanden og af kasserer i foreningen, eller en af disse i foreningen, med to andre bestyrelsesmedlemmer.

2.   Formanden kan alene tegne foreningen i alle sædvanlige mindre sager.

3.   Formanden, kassereren samt bestyrelsesmedlemmer kan alene tegne foreningen i løbende økonomiske sager indenfor budgetramme dog maksimum kr. 5.000,00.

4.   Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

5.   Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.

6.   Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån på kr. 50.000,- eller derover kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

 

§11 Lov- og vedtægtsændringer samt ophør

1.   Lov- og vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

2.   Ophør kan ske ved vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt specielt til dette formål, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når 2/3 af de afgivne stemmer er for ophør.

3.   Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, som på dagsordenen har foreningens ophør.

4.   Ved ophør tilfalder foreningens likvide midler Fredensborg Kommune med klausul om, at midlerne skal fordeles snarest efter til idrætsforeningerne i Humlebæk med analogt eller samme formål som nærværende forening.

5.   Ved stemmelighed under afstemningen er formandens stemme afgørende.

 


Seneste nyheder